Peepal / Ashvatha or Budha Tree Bark Powder – Ficus religiosa

30476_peepal_leaves

Clear
SKU: N/A Category:

Peepal / Ashvatha or Budha Tree Bark Powder – Ficus religiosa

Other Names : Pippala, Pipala, Pipal, Ashvatha, Ahant, Asvattha, Ashud, Ashvattha, Pipal tree, Piplo, Jari, Piparo, Pipalo, Arlo, Ranji, Basri,,Ashvathamara, Basari, Ashvattha  ,Ashvatthanara, Ashwatha, Aralimara, Aralegida, Ashvathamara, Aswatha, Pipal, Pippal, Ashwarthan, Arasamaram, Arasan, Arasu, Arara, Ravichettu, Bad, Arayal, Pipal, Pimpal, Pippal

 

 

Ayurvedic Classification :-

  • Rasa         :    Kashaya
  • Guna         :    Guru, Ruksha
  • Virya         :    sita
  • Vipaka      :    Katu
  • Karma       :    Bhagnasandhanakara (bone fracture),Kaphapittavinasi, Mutrasangrahaniya , Varnya, Samghari,
Weight 1 kg
Size

50g Sampler, 250 gms, 1 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “Peepal / Ashvatha or Budha Tree Bark Powder – Ficus religiosa”