Peepal / Ashvatha or Budha Tree Bark Powder – Ficus religiosa

From: £2.39 Zero VAT

Clear

Peepal / Ashvatha or Budha Tree Bark Powder – Ficus religiosa

Other Names : Pippala, Pipala, Pipal, Ashvatha, Ahant, Asvattha, Ashud, Ashvattha, Pipal tree, Piplo, Jari, Piparo, Pipalo, Arlo, Ranji, Basri,,Ashvathamara, Basari, Ashvattha  ,Ashvatthanara, Ashwatha, Aralimara, Aralegida, Ashvathamara, Aswatha, Pipal, Pippal, Ashwarthan, Arasamaram, Arasan, Arasu, Arara, Ravichettu, Bad, Arayal, Pipal, Pimpal, Pippal

 

 

Ayurvedic Classification :-

  • Rasa         :    Kashaya
  • Guna         :    Guru, Ruksha
  • Virya         :    sita
  • Vipaka      :    Katu
  • Karma       :    Bhagnasandhanakara (bone fracture),Kaphapittavinasi, Mutrasangrahaniya , Varnya, Samghari,
Weight N/A
Size

, ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Peepal / Ashvatha or Budha Tree Bark Powder – Ficus religiosa”